תנאי השימוש באתר אמאל’ה – הריון, לידה והחיים שאחרי

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר “אמאל’ה” – המרכז מידע להריוניות ואימהות.
 2. השימוש באתר אמאל’ה (להלן – “האתר”) כפוף לתנאים המפורטים להלן ומותנה בהסכמת הגולשת לאמור בהם, כלשונם.
 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו כהסכמה מצידך לתנאים להלן.
 4. הגולשת מצהירה כי היא מעל גיל 18 ובעלת כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בתקנון זה.
 5. האמור בתקנון מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחד, גם לשון רבים ולהפך.

הנהלת האתר

 1. האתר הינו בבעלות רותם לוי ח.פ. 200770295, עוסק מורשה רשומה בישראל הקיימת ופועלת מאז שנת 2016 (להלן: “הנהלת האתר” ו/או “בעלי האתר“)
 2. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולשת לאתר אם תפר תקנון זה.
 3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

הגבלת השימוש באתר

 1. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי של הגולשת ולא לכל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר.
 2. חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית ובניגוד לתקנון זה.
 3. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא לשון הרע, דברי תועבה, מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או גזעני.
 4. אין להעלות תוכן או לבצע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר.
 5. הגולשת מתחייבת להימנע מביצוע כל פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית על פי חוק זכויות יוצרים, התשס”ח-2007 וכל חוק או דין שעניינו הגנה על קניין רוחני, לבעל זכות היוצרים, ושלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

אחריות האתר

 1. המידע באתר אינו מהווה משום חוו”ד ו/או ייעוץ רפואי או משפטי או אחר ואינו בא כתחליף לכל ייעוץ כזה ו/או מקצועי אחר, המלצה או הצעה לעשות כל פעולה או שימוש. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחריות הגולשת בלבד.
 2. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך הינה על המפרסמים בלבד.
 3. הנהלת האתר עושה כל מאמץ כדי לעדכן את האתר ולהוסיף תכנים שמעניינים אתכן, הגולשות. אולם, המידע הכלול באתר עשוי להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיו ועובדותיו של כל תוכן ואת השינויים בחלוף הזמן.
 4. הנהלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת, אם לצורכי תחזוקתו וארגונו של האתר מעת לעת ואם מכל סיבה אחרת, אם לזמן קצוב ואם לצמיתות.
 5. הנהלת האתר רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 6. הנהלת האתר אינה מבטיחה את התאמת שירותי האתר לגולשת או בכלל. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיה ולגולשת לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיה.
 7. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל ללא התראה מוקדמת. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו”ב. לגולשת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
 8. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי מידע שנמצא באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
 9. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. אין הנהלת האתר יכולה להתחייב כי הגלישה והשירותים באתר יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הנהלת האתר ו/או האתר עצמו ו/או מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
 10. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 11. בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש באתר, שגיאות ו/או אי-דיוקים במידע הכלול באתר, אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבעת רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתבי אלינו ונבחן את טענותיך.

הזכויות באתר

 1. זכויות הקנין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם להנהלת האתר בלבד ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007 וכל חוק ו/או דין אחר שעניינו הגנה על קנין רוחני, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
 2. על אף האמור ואלא אם צוין אחרת – לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה להנהלת האתר, ניתנת לגולשת רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:
  • א. קבלת הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב.
  • ב. השימוש ביצירה ייעשה ברשת האינטרנט בלבד, ובלבד שב- Domain תחתיו מתבקשת הצגת היצירה לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים.
  • ג. השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.
   “מטרת רווח” – לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד.
   “אופן מסחרי” – לרבות הצגה של מעל 20 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי יישות משפטית אחת או בשליטתה.
  • ד. ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה –
   1.היצירה תובא כפי שהיא – לא ייעשה ביצירה כל שינוי, סילוף או פגם.
   2.יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה.
  • ה. לא יעשה שינוי בקישורים היוצאים מגוף היצירה, לרבות הוספת קישורים חדשים, הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות לקישורים קיימים.
  • ו. בסמוך ליצירה יוצב קישור בולט למקור היצירה באתר.

סימני מסחר

 1. סימן המסחר אמאל’ה הינו סימן מסחר רשום של הנהלת האתר ואין להשתמש בו ללא קבלת רשותה המפורשת ובכתב.
 2. יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

קישורים לאתרים אחרים

 1. האתר מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: “אתרים אחרים”). קישורים אלה מופיעים באתר אך ורק לנוחות הגולשת.
 2. הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.
 3. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בין הגולשת ובין בעלי האתר האחר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע הגולשת באתרים האחרים.
 4. השימוש באתרים האחרים כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקשת לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.
 5. בעשותך שימוש באתר הנך מסכימה שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הנהלת האתר ו/או כי מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

חשבון משתמש

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולשת אשר נרשמה לאתר ומסרה לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: “חשבון משתמש” או “החשבון”).
 2. הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של הגולש ובכפוף להוראות להלן לענין יצירת חשבון משתמש:
  א. אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.
  ב. אין ליצור חשבון עבור אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה
  ג. הגולשת/המשתמשת אינה רשאית להעביר את הרשאת השימוש לאחר אחר כלשהו.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית, לכאורה.

 1. מובהר, כי אף שהנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולשת לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
 2. הגולשת מתחייבת לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: “הסיסמא”):
  א. אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא”ל.
  ב. על הגולשת להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים.
  ג. על הסיסמא להכיל לפחות 5 תווים, מתוכם לפחות 2 אותיות.
  ד. הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם הגולשת, מספר זיהוי, תאריך לידה, או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.
 3. הגולשת מתבקשת להודיע להנהלת האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר       שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת תקנון זה.        
 4. מבלי לפגוע באמור בסעיף 7 לתקנון, הנהלת האתר שומרת על זכותה להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

דיוור ישיר

 1. בעלי האתר מעוניינים לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או ב-SMS ו/או בדואר רגיל מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי.
 2. בחתימת המשתמש תעל אישור “קבלת מידע פרסומיהמשתמשת מאשרת באופן מפורש לבעלי האתר לשגר אליה מעת לעת למכשיר הסלולרי שמסרה בעת ההרשמה SMS דברי פרסומת ו/או באמצעות דיוור לכתובת תיבת הדואר האלקטרוני ו/או הודעות דיוור לכתובת המגורים, מסרים פרסומיים ו/או שרותיה ו/או מוצריה ו/או שירותים של חברות העובדות עימה בשיתוף פעולה אך לא רק.
 3. כמו כן, ידוע למשתמשת כי בעלי האתר אינם צד להתקשרות ואינם אחראים על טיב השירות/מוצר שיוצע למשתמש על ידי הגופים השונים.
 4. בחתימת המשתמשת על אישור “קבלת מידע פרסומי נוסףהמשתמשת מאשרת באופן מפורש לבעלי האתר להעביר את הרשומות על שמו ממאגר המידע של האתר לחברות וספקים העובדים עימה בשיתוף פעולה אך לא רק, לפנייה עתידית בדיוור ישיר (בדוא”ל, ב- SMS, בטלפון ובכל אמצעי אחר) לצורכי שיווק ופרסום ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות בדיוור ישיר ולצורכי פילוח וניתוחים סטטיסטיים. ייתכן כי חלק מהחברות ישתמשו בכתובת הדוא”ל ו/או מספר הטלפון שלך לצורך התאמת הפרסום שהנך נחשפת אליו בעת הגלישה באתרי אינטרנט וברשתות מדיה חברתית, באופן שיקדם את הפרסום של חברות אלו בבאנרים, ובאופן שיקדם חברות אלו בתוצאות שהנך מקבלת בעת השימוש במנועי חיפוש (למשל, ייתכן כי החברות יעבירו את כתובת הדוא”ל שלך ו/או מספר הטלפון שלך לגוגל ופייסבוק, לצורך שימוש בכלי הפרסום של גוגל ופייסבוק לקידום מכירות). העברת מידע מהמאגר לחברות אלו תהיה רק לאחר הסכמה מפורשת של המשתמשת (חתימת המשתמש על אישור קבלת מידע פרסומי נוסף).”
 5. המשתמשת יכולה בכל עת לבטל את הסכמתה ולחדול מקבלת דיוור ישיר מאתר החברה ו/או לבטל את הסכמתו להעברת פרטיו לצד שלישי. הסרת המשתמשת מרשימות התפוצה של אתרים חיצוניים ו/או חברות חיצוניות אינה באחריות בעלי האתר.
 6. להסרת פרטי המשתמשת ממאגר אמאל’ה יש לשלוח מייל לכתובת: rotemisra@gmail.com .
 7. אם נפלה טעות, והמשתמשת קיבל דיוור מהאתר מבלי שנרשם או בקשה להסרה לא בוצעה, יש לעדכן את בעלי האתר ובעלי האתר יפעלו לתיקון התקלה לאלתר.
 8. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הנהלת האתר תפעל להפצת דיוור ישיר ולמחיקת מידע ממאגר המידע המשמש לדיוור ישיר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ובפרט עפ”י סעיף 17ו’ לחוק הגנת הפרטיות.
 9. אין בהרשמה לרשימת הדיוור משום התחייבות להוסיף ולשלוח באופן מסודר את העדכונים, והאתר רשאי להפסיק את משלוחם, לשלוח אותם באופן לא תדיר או במועדים לפי שיקול דעתו או למחוק את שם המשתמש מרשימת הדיוור בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

הגרלות

 1. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לערוך מבצעים לקידום מכירות ו/או מבצעי הגרלות בכפוף להוראות משרד האוצר והאמור בהודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז – 1977.לכל מבצע הגרלות שתפעל במסגרת האתר יהא תקנון נפרד.

מבצעים ותחרויות

 1. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לערוך ו/או לפרסם מבצעי קדם ו/או מבצעים שונים (להלן: “המבצע” ו/או “המבצעים”) ו/או תחרויות שונות (להלן: “תחרות” ו/או “תחרויות”). המבצעים ו/או התחרויות יהיו בכפוף לדין הישראלי. כמו כן המבצעים והתחרויות יהיו כפופים לשיקול דעת מלא ובלעדי של הנהלת האתר, בין היתר אך לא רק, מועד המבצע ו/או התחרות, משך המבצע ו/או התחרות, הארכתו ו/או קיצורו ו/או הפסקתו באמצע וללא מתן הודעה מקדימה ו/או עד גמר המלאי.
 2. בכל מבצע ו/או תחרות להנהלת האתר יש שיקול דעת מלא מי יהיה חבר השופטים, היא אינה חייבת לפרסם מיהו חבר השופטים ו/או מספר השופטים, חבר השופטים רשאי אך לא חייב לנמק את בחירתו, הבחירה הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.
 3. פרסום שמות הזוכים במבצעים ו/או בתחרויות ו/או בהגרלות יבוצע ע”י הנהלת האתר עפ”י כל דין ובנוסף באתר אמאל’ה ובדף הפייסבוק שלה. כמו כן, הנהלת האתר תהא רשאית לפרסם את שמות הזוכים בכל מדיה אחרת, עפ”י שיקול דעתה.
 4. ככל שבמסגרת מבצע ו/או תחרות יוענק פרס ו/או מתנה לזוכה ו/או הזוכים, הנהלת האתר תהא אחראית אך ורק למשלוח הפרס ו/או המתנה לכתובת של הזוכה כפי שציין במסגרת התחרות ו/או המבצע. מובהר בזאת כי הנהלת האתר אינה אחראית לטיב המוצר ו/או איכות המוצר ו/או השימוש במוצר ו/או פגם במוצר ו/או כל נזק שנגרם למוצר ו/או כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במוצר. ככל שמצויין שווי כספי בסמוך למוצר המוכתר פרס ו/או מתנה, השווי הכספי הרשום באתר אינו מחייב, וככל שניתן להשיג את המוצר בשווי נמוך יותר מהרשום באתר אין זה באחריות הנהלת האתר.

שינוי תנאי השימוש

הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי התקנון והשימוש באתר מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.  הודעה על כך תשלח לגולשות שאישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

דין ושיפוט

הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נוסע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו או לאתר או לשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד וכל תביעה תידון בהם בלבד.